• Nederlands
    • English

RIA

The Royal International Academy

The Royal International Academy

 

 

Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen om mee te doen in de samenleving. Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben, en hoe ze die kennis en vaardigheden zelf moeten bijhouden. Zo worden ze steeds competenter. Kinderen brengen op school veel tijd door. Naast het gezin en de buurt vormt de school dan ook een belangrijk aspect van hun leefomgeving. De school kan daarom veel invloed hebben op het socialisatieproces.

 

Brede ontwikkeling

Op de overheid basisscholen leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn belangrijke basisvaardigheden. Maar bij de Royal International Academy leren ze nog veel meer. Vanaf het begin is er aandacht voor de brede ontwikkeling. Ze oefenen hun motoriek en leren sociale vaardigheden. In de CADC lokaal bouwen ze al op jonge leeftijd ICT kennis.  

 

Opvoeden

De school speelt ook een rol bij de opvoeding. Kinderen begeleiden zonder dat je ze opvoedt, kan eigenlijk niet. Je bent altijd bewust of onbewust met opvoeden bezig. Op school leren kinderen de normen en waarden die de school uitdraagt. In de klas zijn regels waaraan de kinderen zich moeten houden. Kinderen leren respectvol met elkaar omgaan. Ze ervaren dat er verschillen zijn tussen mensen, en dat die verschillen er ook mogen zijn. Eigenlijk is de school een maatschappij in het klein. Kinderen leren hoe je met al die verschillen tussen mensen op een vreedzame manier kunt samenleven.

 

Achterstanden bestrijden

Kinderen verschillen in achtergrond. Als ze als vierjarige naar school gaan, merk je dat. Sommige kinderen spreken niet of nauwelijks Engels, komen thuis niet in aanraking met boeken en spelen thuis geen educatieve spelletjes. Deze kinderen beginnen al meteen met een achterstand op de basisschool. Scholen doen er veel aan om die achterstand weg te werken. Op de PRE-School (Nursery) wordt hiermee al begonnen. Het is daarom extra belangrijk dat deze kinderen al jong naar school gaan. Dat vergroot hun kansen op een succesvolle schoolcarrière.

 

Signaleren

Niet alle kinderen ontwikkelen zich zoals het zou moeten. Ze hebben ontwikkelings- of gedragsproblemen, die verschillende oorzaken kunnen hebben. Een leerkracht heeft problemen meestal snel in de gaten. In een klas zitten kinderen van dezelfde leeftijd. Kinderen die op de een of andere manier afwijken, vallen sneller op. De school speelt daarom een belangrijke rol bij signalering van problemen. Des te eerder er wat aan wordt gedaan, des te groter de kans dat dit succesvol verloopt.

Gezamenlijke onderneming CADC met RIA

CADC: Computer Access & Development Centre

RIA: The Royal International Academy

 

We hebben een eigen basisschool opgericht onder de naam The Royal International Academy. Twee van onze medewerkers Alex Kiipo en Peter Langenberg zijn druk bezig met het uitbreiden van deze basisschool.

 

Er is het bestuur van het CADC veel aan gelegen dat haar filosofie als hoogste prioriteit wordt meegenomen: het vergroten van de ontwikkelingskansen voor de armsten onder de bevolking. Ook alle investeringen van de afgelopen jaren mogen niet verloren gaan. Wie kunnen dit beter waarborgen dan onze eigen medewerkers Alex en Peter.

 

De reden om twee verschillende ondernemingen te creëren is omdat we het computerlokaal volledige non-profit. De Computerlokaal blijven we beschikbaar stellen aan de scholen in de buurt. De basisschool is een verantwoordelijk ondernemening waar we "scholarship"voor de kansarme maar de andere leerlingen betalen schoolgeld. 

Studiebeurs (Scholarship)

Alle kinderen hebben recht op onderwijs.

 

Hoewel de situatie in het Ghana langzaam verbetert, kan er nog veel verbeterd worden op het gebied van onderwijs. Hoge schooluitval, vooral onder meisjes, een gebrek aan capaciteit, middelen en goed getrainde, gemotiveerde docenten vormen een uitdaging.

 

Voor de allerarmsten is het onderwijs niet toegankelijk. Op papier is er in Ghana gratis basisschool onderwijs, maar het aantal staatsscholen kan niet aan alle kinderen onderwijs geven. Daar komt nog bij dat, hoewel de scholen geen schoolgeld vragen, de ouders toch schoolboeken en schrijfmateriaal moeten kopen voor hun kind. Bovendien wordt er nog veel lesgegeven onder een boom waar zelfs de meest basale benodigdheden ontbreken. Op andere plaatsen zijn er slechts de meest eenvoudige structuren zoals alleen een dak, terwijl verschillende klassen dit “schoolgebouw” gebruiken.

 

Wij vragen onze leerlingen een kleine vergoeding vragen en met deze vergoeding gaan we de kansarme kinderen voornamelijk gehandicapten of meisjes een studiebeurs aanbieden. Het aantal betalende leerlingen bepaalt het aantal “scholarships”we kunnen geven.

 

Vaak komen de kinderen op school zonder gegeten te hebben en als ze ’s avonds thuis komen, moeten ze nog maar afwachten of er iets te eten is. Op andere scholen wordt tussen de middag geen eten verstrekt. Binnen onze beurs zit voor deze studenten een heel jaar lang 1 maaltijd per dag op school.

 

 

Onze doelen zijn:

  • om meer kinderen naar school te laten gaan, voornamelijk gehandicapten en meisjes
  • om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen.
  • om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs te verbeteren in de ruimste zin van het woord.
  • om de resultaten schoolexamens te verbeteren, ten gevolge van verbeterde kwaliteit van het gegeven onderwijs
  • om meer betere opgeleide docenten te krijgen.
  • om een indirect en subtiel effect te zien in de algemene leefomstandigheden als resultaat van verbeterd onderwijs en vergrote alfabetisering.